Структура асоціації

Вищий орган правління — Конференція ВПА

Основні компетенції Конференції:

 • прийняття рішень про створення або припинення діяльності ВПА;

 • затвердження основних напрямків діяльності ВПА;

 • затвердження Статуту, внесення змін та доповнень до його змісту;

 • обрання Голови та Секретаря Конференції;

 • прийняття рішення про створення, припинення окремих підрозділів організації, обрання та звільнення їх керівників;

 • обрання та звільнення Президента ВПА, членів Президії, членів Наглядової ради асоціації;

 • розгляд та затвердження звітів Президії ВПА, висновків Наглядової ради.

Конференція збирається не рідше 1 разу на 3 роки.

Оперативне керівництво — Президія на чолі з Президентом ВПА

Основні компетенції Президії:

 • прийняття та виключення членів ВПА у встановленому Статутом порядку;

 • затвердження процедури та інших внутрішніх документів ВПА, визначення організаційної структури асоціації;

 • прийняття рішень про участь ВПА в спілках, організаціях, громадських об’єднаннях, в т. ч. міжнародних;

 • розробка проектів програм діяльності ВПА;

 • призначення та звільнення з посади заступника Президента, головного бухгалтера, інших керівників Президії;

 • організація належного ведення бухгалтерського та податкового обліку ВПА, статистичних та інших видів обов’язкової звітності;

 • затвердження кошторисів ВПА та звітів про їх виконання;

 • затвердження розміру мінімальних вступних та членських внесків, порядок їх сплати;

 • визначення умов оплати праці посадових осіб ВПА;

 • визначення представників ВПА.

Збори Президії не рідше 1 разу на рік.

Адміністративно-виконавчий орган — Президент ВПА

Основні компетенції Президента:

 • представництво ВПА у взаємовідношеннях з українськими та зарубіжними органами державної влади та управління, підприємствами, організаціями, українськими та іноземними громадянами, а також особами без громадянства;

 • складання та підписання договорів від імені ВПА, після затвердження Президією;

 • видача доручень від імені ВПА;

 • відкриття рахунків ВПА у банківських та інших фінансово-кредитних закладах, розпорядження засобами з цих рахунків;

 • розпорядження майном ВПА;

 • прийом та звільнення працівників ВПА;

 • видача наказів та розпоряджень, обов’язкових до виконання усіма працівниками ВПА;

 • інші рішення та дії від імені ВПА, які знаходяться поза компетенціями Президії чи Конференції.

Якщо з якихось причин Президент не може виконувати власні обов’язки, вони перекладаються на Заступника Президента ВПА.

Контролюючий орган — Наглядова рада ВПА

Основні компетенції Наглядової ради:

 • розгляд та аналіз річних звітів та балансів, висновки по ним;

 • проведення перевірок статутної діяльності ВПА;

 • контроль виконання рішення Конференції, Президії, Президента;

 • контроль за станом майна ВПА;

 • інші дії, пов’язанні з управлінням ВПА та контролем діяльності органів її правління.

Наглядова рада звітує перед членами ВПА не рідше 1 разу кожні 3 роки на засіданні Конференції.

Комітети ВПА — Тестовий комітет

Включає в себе:

 • колегію з добровільної сертифікації тестових провайдерів та програм навчання роботи з тестами;

 • колегію з добровільної сертифікації тестових методик.

Склад Комітету затверджується Президією ВПА.

Збори Тестового комітету проводяться не рідше 1 разу на рік.