Статут ВПА

«ЗАРЕЄСТРОВАНО» (легалізовано)

Шевченківським районним управлінням юстиції у м. Києві

Наказ від 05.07.2013 № 225/02–01 свідоцтво № 1404722

Начальник Шевченківського районного управління юстиції у м. Києві

В. О. Білик

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Установчими зборами засновників громадської організації «Всеукраїнська психодіагностична асоціація»

Протокол № 1 від 17.06.2013 року (в новій редакції Протокол № 3 від 02.09.2013 року)

СТАТУТ

Громадської організації «Всеукраїнська психодіагностична асоціація»

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 38825382

м. КИЇВ — 2013 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «Всеукраїнська психодіагностична асоціація» (надалі — Організація) — є добровільною, професійною, незалежною громадською організацією, яка створена на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав та свобод, та об’єднує психологів, які займаються психодіагностикою, використовують у своїй роботі чи наукових розробках психодіагностичний інструментарій (надалі — психологічні тести), та інших професійних психологів, які займаються практичною діяльністю, а також науковою і педагогічною роботою.

1.2. В своїй діяльності Організація, керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», чинним законодавством України та цим Статутом.

1.3. Організація заснована на невизначений термін.

1.4. Організація здійснює свою діяльність на принципах законності, добровільності вступу та свободи виходу, рівноправності членів, незалежності, гласності, самоврядування та відповідальності за виконання взятих на себе зобов’язань.

1.5. Організація є неприбутковою організацією, основною метою якої не є одержання прибутку.

1.6. Найменування Організації:

 • повне найменування — Громадська організація «Всеукраїнська психодіагностична асоціація»;
 • скорочене найменування — ГО «ВПА».

1.7. Юридична адреса Організації: Україна, 04050, м. Київ, вул. Мельникова, будинок, 12.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС

2.1. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації, має самостійний баланс, відокремлене майно та рахунки в банківських установах, має печатку з своїм найменуванням, штамп, власну символіку, бланки.

2.2. Організація наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю. Організація набуває цивільних прав та обов’язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту. Організація має право виступати учасником цивільно — правових відносин, набувати й реалізовувати майнові й немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському або в третейському суді. Організація має право представляти та захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних і громадських органах.

2.4. Держава, її органи та організації не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації, відповідно Організація, не несе відповідальності за зобов’язаннями держави. Організація, не несе відповідальності за зобов’язаннями її членів, члени Організації, не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації.

2.5. Діяльність Організація, здійснюється на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу їх членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.

2.6. Організація співпрацює з законодавчими та виконавчими органами влади, з організаціями благодійного напрямку, медичними закладами, видавництвами, теле-радіо компаніями, юридичними та фізичними особами, молодіжними та іншими громадськими організаціями, підприємствами та установами, діяльність яких не суперечить виконанню мети і завдань Організації.

2.7. Організація набуває статусу всеукраїнського об’єднання згідно чинного законодавства України, яке здійснює свою діяльність на території України.

2.8. Організація може на добровільних засадах вступати до інших спілок (федерацій, союзів, асоціацій тощо), а також до міжнародних громадських (неурядових) організацій, підтримувати прямі міжнародні контакти, а також укладати від свого імені відповідні міжнародні угоди.

2.9. Організація відповідає за своїми зобов’язаннями усім належним їй майном, на яке, згідно чинного законодавства, може бути звернуте стягнення.

3. МЕТА (ЦІЛІ), ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1 Метою діяльності Організації є стимулювання розвитку вітчизняної психологічної діагностики та забезпечення кінцевих користувачів психодіагностичних послуг валідним і надійним інструментарієм.

3.2. Завданнями Організація є:

 • сприяння у виготовленні вітчизняних психологічних тестів;
 • сприяння у забезпеченні українських психологів якісними психологічними тестами;
 • сприяння у дотриманні захисту авторських прав авторів — розробників психологічних тестів;
 • сприяння у розробці та застосуванні стандартів та етичних норм у користуванні психологічними тестами;
 • сприяння у підвищенні кваліфікації психологів в області психодіагностики та організації навчальних програм із розробки та використання психологічних тестів;
 • сприяння у розвитку вітчизняного ринку психологічних тестів;
 • розробка і винесення на розгляд наукових установ, органів законодавчої та виконавчої влади пропозицій щодо вирішення актуальних проблем психодіагностики в України, особливо щодо припинення подальшого поширення практики використання невалідних, нестандартизованих психологічних тестів, отримання і використання даних за такими тестами та нівелювання авторським правом розробників та видавців психологічних тестів;
 • активне співробітництво з усіма вищими навчальними закладами України щодо сприяння розвитку регіональних психодіагностичних лабораторій з тестотеками, що будуть займатися розробкою вітчизняних психологічних тестів;
 • завдяки широким контактам із західними розробниками та видавцями психологічних тестів сприяння забезпеченню українських психологів якісними, валідними, адаптованими та стандартизованими психологічними тестами;
 • базуючись на міжнародному досвіді запровадження вітчизняних етичних норм та стандартів використання психологічних тестів, в тому числі у сфері дотримання авторських прав розробників та видавців психологічних тестів;
 • базуючись на міжнародному досвіді розробка та рекомендації до використання навчальних програми з підвищення кваліфікації психологів за спеціалізацією «психодіагностика» та сприяння покращенню рівня професійного навчання;
 • сприяння організації та проведенню вітчизняних та міжнародних психодіагностичних конгресів, конференцій, семінарів, симпозіумів, виступів українських та іноземних фахівців, обміну спеціалістами для навчання та обміну досвіду;
 • за допомогою сучасних засобів зв’язку (мережі інтернет та ін.) розроблення інформаційних джерел для розповсюдження та обміну досвідом між членами Організації та іншими джерелами інформації щодо психологічної та психодіагностичної тематики.

3.3. Для досягнення своєї мети та завдань Організація у встановленому порядку здійснює свою діяльність у наступних напрямах:

 • розглядає звернення членів Організації, пов’язані із порушенням авторських прав авторів психологічних тестів, використання невалідних та не відповідних стандартам якості психологічних тестів;
 • проводить незалежну громадську експертизу нових та існуючих психологічних тестів, надає свої висновки зацікавленим особам;
 • надає свої рекомендації з питань ліцензування психологічних тестів;
 • організовує та проводить заходи (з висвітленням в засобах масової інформації громадської думки) про діяльність організацій, установ та закладів усіх форм власності, які зашкоджують розвитку психодіагностики на Україні та/або використовують психологічні тести порушуючи авторські права їх власників;
 • організовує та проводить форуми, з’їзди, конференції, симпозіуми, круглі столи, зустрічі, прес-конференції, виставки;
 • взаємодіє з іншими громадськими організаціями в Україні та за її межами з питань, що належать до статутної діяльності організації;
 • створює та веде реєстр приватних осіб та підприємств, установ, організацій України всіх форм власності, які надають психодіагностичні послуги, працюють у сфері розробки та/або адаптації психологічних тестів;
 • надає підтримку та сприяє у проведенні в Україні спеціалізованих виставок, семінарів, конференцій із психодіагностики;
 • організовує проведення науково-дослідних робіт в галузі психодіагностики, розробку навчальних програм, планів, освітніх стандартів, освітньо-кваліфікаційних характеристик, тощо в галузі психодіагностики;
 • розповсюджує на безприбутковій основі фахові наукові журнали, збірки, монографії, буклети, бюлетені тощо, а також на безприбутковій основі створювати та розповсюджувати за допомогою засобів масової інформації та сучасних інформаційних технологій (інтернет та ін.) навчальних, наукових та інформаційних програм;
 • утворює представництва Організації у відповідній адміністративно-територіальній одиниці або регіоні. Територія діяльності самостійно визначається Конференцією Організації;
 • виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові і немайнові права;
 • представляє і захищає свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;
 • бере участь у політичній діяльності, проводить мирні зібрання;
 • збирає добровільні внески, пожертвування для виконання статутних завдань;
 • проводить для своїх членів збори, семінари, зустрічі, конкурси з питань, що становлять коло інтересів Організації;
 • взаємодіє з іншими громадськими організаціями, підприємствами, органами державної влади та управління;
 • здійснює зв’язки із відповідними закордонними Організаціями;
 • одержує від органів державної влади й управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;
 • ідейно, організаційно та матеріально підтримує інші об’єднання громадян, надає допомогу в їх створенні;
 • вносить пропозиції до органів влади й управління; розповсюджує інформацію і пропагує свої ідеї та цілі; засновує засоби масової інформації;
 • проводить пропаганду своїх ідей, розповсюджує інформацію про свою діяльність.

3.4. Мета, завдання та напрями діяльності Організації можуть бути розширені або змінені за рішенням Конференції Організації та відповідно до чинного законодавства.

4. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА

4.1. Членами Організації є особи, які досягли 14 років.

4.2. Умовою членства в Організації є прийняття положень цього Статуту та участь у діяльності Організації.

4.3. Членами Організації можуть бути фізичні особи, які мають вищу психологічну та іншу освіту, працюють в галузі психодіагностики, суміжних спеціальностях, або активно сприяють її діяльності, визнають цей Статут, виконують його вимоги і беруть участь в діяльності Організації, сплачують вступні та членські внески.

4.4. Членство в Організації є добровільним.

4.5. Прийом в Організацію здійснює Президія Організації на підставі письмової заяви члена поданої Президенту Організації. Рішення про вступ до Організації нового члена є прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість присутніх на засіданні членів Президії. Відмова у прийомі в Організацію може мати місце тільки на підставах, передбачених чинним законодавством України.

4.6. Прийом у члени Організації здійснюється за умови:

 • визнання положень Статуту Організації;
 • визнання мети й завдань Організації;
 • сплати вступного внеску.

Членам Організації видаються посвідчення встановленого зразка.

4.7. Членство в Організації не є фіксованим.

4.8. Розмір та порядок внесення вступних та членських внесків встановлюється і змінюється Президією Організації, які мають право зменшити їх розмір чи повністю звільнити від їх сплати.

4.9. Вихід (виключення) з Організації здійснюється за письмовою заявою індивідуальних членів поданої Президенту Організації, у разі несплати членських внесків більш, як за шість місяців, або за порушення Статуту, морально — етичних норм, за допущення правопорушень не сумісних із членством у ньому (примусове виключення).

4.10. Рішення про вихід (виключення) з членів Організації приймаються Президією Організації простою більшістю голосів членів Президії. Рішення про виключення з членів Організації може бути оскаржене до Конференції Організації. Рішення Конференції є остаточним.

4.11. У випадку виходу члена з Організації майно або кошти, внесені ним для організації діяльності, в тому числі у вигляді вступних та членських внесків, не повертаються.

5. ПРАВА ТА ОБОВ′ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Члени Організації мають право:

 • брати участь в обговоренні й прийнятті рішень з усіх питань її діяльності;
 • обирати й бути обраними в її органи управління;
 • виносити на розгляд органів управління пропозиції з усіх питань статутної діяльності;
 • отримувати інформацію про діяльність Організації, її органів управління;
 • особисто брати участь на засіданнях Конференції Організації, засіданнях органів управління, якщо питання, що розглядаються стосуються його особисто;
 • оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність керівних органів до Конференції Організації;
 • бути членом інших громадських Організації, мета й діяльність яких не суперечить статутним цілям Організації;
 • користуватися послугами Організації й звертатися в усі її органи за захистом своїх прав і законних інтересів;
 • одержувати всі види консультаційної і методичної допомоги, яку може надати Організація;
 • представляти Організацію в міжнародних заходах (конгресах, конференціях та ін.);
 • друкуватись в органах друку Організації і безкоштовно одержувати друковану періодику Організації;
 • вносити добровільні внески в Організацію;
 • вільно вийти з Організації.

5.2. Члени Організації зобов’язані:

 • виконувати положення Статуту й рішення керівних органів Організації, прийняті в межах їх компетенції;
 • брати активну участь у діяльності Організації, а в разі обрання до органів управління — виконувати покладені на них обов’язки;
 • вільно обговорювати на засіданні Конференції Організації, засіданнях керівних органів, засобах масової інформації діяльність Організації;
 • своєчасно сплачувати вступний та членські внески;
 • повідомляти про вихід з Організації за 20 днів до виходу;
 • дотримуватися норм моралі, поважати права й інтереси інших членів Організації;
 • утримуватись від діяльності, що може завдати шкоди Організації;
 • виконувати інші обов’язки, передбачені цим Статутом та внутрішніми документами Організації.
6. КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Вищим органом управління Організації є Конференція. У засіданнях Конференції беруть участь всі члени Організації.

6.2. Чергове засідання Конференції скликається не рідше одного разу на три роки. Позачергове засідання Конференції скликається за ініціативою Голови Конференції, Президії Організації, Наглядової Ради, на вимогу не менш як однієї третини членів Організації.

6.3. Час та місце проведення засідань Конференції, їх порядок денний визначаються рішенням Президії Організації. Повідомлення про скликання засідання Конференції члени Організації повідомляються персонально рекомендованим листом або по факсу не менше як за 30 днів до початку засідання Конференції.

6.4. Засідання Конференції відкриває та веде Голова Конференції. Голова Конференції забезпечує належні умови проведення засідань Конференції, призначає секретаря та забезпечує належне оформлення протоколів засідань Конференції.

6.5. До компетенції Конференції відносяться наступні питання:

 • прийняття рішення про створення та припинення Організації;
 • затвердження основних напрямів діяльності Організації та довгострокових (на п’ять і більше років) програм діяльності Організації;
 • затвердження Статуту, внесення змін та доповнень до нього;
 • обрання Голови та секретаря Зборів;
 • прийняття рішення про створення, припинення відокремленого підрозділу Організації та обрання, звільнення його керівника;
 • обрання та звільнення Президента Організації, членів Президії, членів Наглядової Ради Організації;
 • розгляд та затвердження звітів Президії Організації, висновків Наглядової Ради;
 • реалізація права власності Організації;
 • розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів Організації і посадових осіб Організації та у місячний термін надає відповідь за наслідками розгляду скарги;
 • вживають заходів відновлення порушених прав членів Організації з боку
 • посадових осіб Організації;
 • прийняття рішення про припинення діяльності Організації, його реорганізацію чи саморозпуску, призначення ліквідаційної комісії та затвердження ліквідаційного балансу;
 • прийняття інших рішень, що віднесені чинним законодавством України до компетенції Конференції.

6.6. Конференція має право приймати рішення з інших питань, які згідно з цим Статутом або чинним законодавством України віднесені до їх компетенції. Кожен член, що присутній на Конференції, володіє одним голосом. Конференція є правомочною, якщо у ній бере участь більшість членів Організації. Рішення Конференції приймається простою більшістю голосів членів, що присутні на засіданні, крім питань щодо внесення змін та доповнень до Статуту Організації та прийняття рішення про припинення діяльності Організації, які мають бути схвалені більшістю не менш як у 3/4 голосів присутніх членів.

6.7. Рішення Конференції оформлюються протоколом, що підписується Головою Конференції та секретарем і скріплюється печаткою Організації.

6.8. Оперативне керівництво діяльністю Організації здійснює Президія на чолі з Президентом Організації. Президія забезпечує виконання рішень, що приймаються Конференцією.

6.9. Чисельний та персональний склад, а також функції членів Президії визначаються рішеннями Конференції.

6.10. Термін повноважень членів Президії — 5 (п’ять) років з можливістю повторного призначення та дострокового звільнення з займаної посади.

6.11. Діяльністю Президії керує Президент Організації, який обирається Конференцією терміном на 5 (п’ять) років з можливістю повторного переобрання та дострокового переобрання.

6.12. Президія приймає рішення з питань, що віднесені до його компетенції, під час своїх засідань.

6.13. Засідання Президії скликаються Президентом Організації у разі необхідності але не рідше одного разу на рік. При цьому Президент Організації повідомляє всіх членів Президії про майбутнє засідання (місце його проведення, час та порядок денний) не менше ніж за дві доби.

6.14. Президія Організації вважається повноважною приймати рішення, якщо на її засіданні є присутніми не менше половини її членів.

6.15. До компетенції Президії Організації відноситься прийняття рішень з наступних питань:

 • прийняття та виключення членів Організації в порядку, що встановлений цим Статутом;
 • затвердження процедури та інших внутрішніх документів Організації, визначення організаційної структури Організації;
 • прийняття рішень про участь Організації у спілках, організаціях та об’єднань громадян, у тому числі міжнародних;
 • розробка проектів програм діяльності Організації;
 • призначення та звільнення з посади заступника Президента Організації, головного бухгалтера Організації, інших керівників Президії;
 • організація належного ведення бухгалтерського та податкового обліку в Організації, статистичної та інших видів обов’язкової звітності;
 • затвердження зразків печатки та штампів Організації, її символіки, а також іншої атрибутики Організації;
 • затвердження кошторисів Організації та звітів про їх виконання;
 • затвердження розміру мінімальних вступних та членських внесків, та порядок їх сплати;
 • визначення умов оплати праці посадових осіб Організації;
 • передача в заставу або у вигляді інших гарантій майна Організації, а також видача будь-яких поручительств;
 • затвердження проектів будь — яких договорів (угод) які укладаються Президентом Організації;
 • затверджує представників Організації;
 • інші питання діяльності Організації, які віднесені до компетенції Президії згідно з цим Статутом чи окремими рішеннями Конференції.

6.16. Рішення з питань, які згідно з цим Статутом віднесені до компетенції Президії, приймаються простою більшістю голосів її членів, що присутні на засіданні. В тому випадку, коли голоси присутніх членів Президії по якомусь із питань розділилися порівну — голос Президента Організації є вирішальним.

6.17. Рішення Президії оформляються протоколами, що підписуються Президентом Організації. Книга протоколів засідань Президії зберігається у Президента Організації. Невід’ємною частиною протоколу засідань Президії є реєстр осіб, які брали участь у засіданні Президії.

6.18. Керівні органи Організації звітують перед членами Організації про проведену роботу, фінансовий та майновий стан не рідше ніж один раз на кожні три роки на засіданнях Конференції Організації які проводяться не рідше одного разу на три роки. За наслідками звіту Конференція може прийняти рішення про продовження роботи Президії у тому ж складі або переобрання її.

6.19. Рішення, дії та бездіяльність керівних органів Організації можуть бути оскаржені членом Організації Конференції. Конференція за результатами розгляду скарги в місячний строк приймають рішення в порядку визначеним даним Статутом. Рішення Конференції прийнятого з даного питання можуть бути оскаржені в судовому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.20. Члени Президії, включаючи Президента Організації, виконують покладені на них функції, керуючись положеннями цього Статуту та чинного законодавства України.

Члени Президії зобов’язані виконувати покладені на них функції добросовісно, уважно зі старанністю та розсудливістю, що звичайно притаманні особам, що обіймають важливі керівні посади.

Члени Президії зобов’язані неухильно дотримуватися рішень Конференції, положень установчих документів Організації та чинного законодавства України.

Члени Президії зобов’язані утримуватися від скоєння діянь, які чи наслідки яких можуть завдати шкоди інтересам Організації, її майну чи діловій репутації.

Члени Президії несуть персональну відповідальність за виконання покладених на них обов’язків.

6.21. Згідно з рішенням Конференції будь-хто з членів Президії або Президія у повному складі можуть бути достроково звільнені з посади за невиконання чи неналежне виконання:

 • рішень Конференції;
 • положень Статуту Організації;
 • програми діяльності Організації, затвердженої Конференцією;
 • за будь-якою з підстав, що встановлені чинним законодавством України;

6.22. Президент Організації має право першого підпису документів; представляє інтереси Організації перед органами державної влади, юридичними і фізичними особами; укладає від імені Організації договори; головує на засіданнях Президії, та керує її діяльністю, а також здійснює інші повноваження за рішенням Конференції.

6.23. Адміністративно-виконавчим органом, що забезпечує безперервне управління повсякденною діяльністю Організації, є Президент Організації. Президент призначається та звільняється з посади за рішенням Конференції.

6.24. Президент Організації має право:

 • без спеціального доручення (довіреності) представляти Організацію у її взаємовідносинах з українськими та зарубіжними органами державної влади та управління, підприємствами організаціями та установами, українськими та іноземними громадянами, особами без громадянства;
 • укладати від імені Організації договори (угоди), після затвердження проектів договорів (угод) Президією Організації та вчиняти будь-які правочини, що спрямовані на набуття, зміну чи припинення майнових чи особистих немайнових та інших прав та обов’язків Організації;
 • видавати доручення (довіреності) від імені Організації;
 • ініціює створення відокремленого підрозділу Організації перед Конференцією та подає кандидатуру його керівника;
 • відкривати рахунки у банківських та інших фінансово-кредитних установах, а також розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на таких рахунках;
 • розпоряджатися майном Організації;
 • наймати та звільняти з роботи працівників Організації;
 • видавати накази та розпорядження, що є обов’язковими для виконання всіма працівниками Організації;
 • вирішувати інші питання та здійснювати від імені Організації будь-які інші правомірні дії, за винятком, тих що згідно з цим Статутом віднесені до компетенції Президії чи Конференції.

6.25. У випадку, коли за будь-яких причин (включаючи але не обмежуючись випадками: хвороби, відпустки, службового відрядження) Президент не має можливості виконувати покладені на нього функції, — вони виконуються заступником Президента Організації про що видається відповідне розпорядження.

6.26. Президент виконує покладені на нього функції з управління повсякденною діяльністю Організації в межах його компетенції та прав, визначених цим Статутом, рішеннями Президії та Конференції.

6.27. Наглядова Рада є контролюючим органом, який контролює й регулює діяльність Організації. Кількісний склад Наглядової ради визначається Конференцією та може змінюватися відповідно кількісного складу членів Організації.

6.28. Наглядова Рада здійснює перевірку статутної діяльності Організації, а також діяльності Президії та Президента, здійснює контроль за виконанням рішень Конференції. Перевірки діяльності виконавчих органів Організації Наглядовою Радою здійснюються за дорученням Конференції або з власної ініціативи.

6.29. Члени Наглядової Ради обираються відкритим голосуванням на засіданнях Конференції терміном на 5 років. Члени Президії або Президент не можуть бути членами Наглядової Ради.

6.30. Наглядова Рада розглядає та вирішує питання діяльності Організації на своїх засіданнях. Керує роботою Наглядової Ради її голова, який обирається Наглядовою Радою з числа своїх членів. Термін проведення засідань Наглядової Ради визначається самою Наглядовою Радою. Про проведення черговою засідання Наглядової Ради, порядок денний, дату проведення засідання члени Наглядової Ради повідомляються персонально головою Наглядової Ради не пізніше як за 5 днів до засідання. Засідання Наглядової Ради вважається правомочними, якщо в їх роботі беруть участь не менш ніж половина її членів. Рішення Наглядової Ради приймаються простою більшістю голосів її членів, які присутні на засіданні.

6.31. До компетенції Наглядової Ради відносяться будь-які питання, що не включені до компетенції Конференції, у тому числі:

 • попередній розгляд річних звітів і балансів та висновків по ним;
 • проведення перевірок статутної діяльності Організації;
 • здійснення контролю за виконанням рішень Конференції, Президії, Президента;
 • контроль за станом майна Організації;
 • здійснення інших дій, пов’язаних з управлінням Організацією та контролем за діяльністю її органів управління.

6.32. Наглядова Рада звітує перед членами Організації про проведену роботу не рідше ніж один раз на кожні три роки на засіданні Конференції які проводяться не рідше одного разу на три роки.

7. ПРАВО ПІДПИСУ ВІД ІМЕНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1. Будь — який договір (контракт), що тягне за собою виникнення, зміну чи припинення майнових чи інших прав та обов’язків Організації, підписується одноособово Президентом або особою, що буде належним чином уповноважена на те Президентом Організації.

7.2. Будь — які фінансові документи чи документи, що містять у собі платіжні зобов’язання чи офіційні дані бухгалтерського чи податкового обліку чи звітності Організації, підписуються Президентом або особами, що уповноважені на те Президентом.

8. НАЙМАНІ ПРАЦІВНИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Для вирішення завдань Організації можуть найматися штатні працівники.

8.2. Всі питання, пов’язані зі штатними співробітниками Організації, регулюються трудовим законодавством та цим Статутом.

8.3. Для виконання разових, додаткових робіт або робіт для виконання яких необхідні спеціальні знання та навички, Організація може залучити окремих фахівців на договірній основі.

8.4. В Організації може укладатись колективний договір у відповідності до Закону України «Про колективні договори і угоди».

9. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Конференції.

9.2. Відокремлені підрозділи Організації керуються у своїй діяльності цим Статутом, наказами і розпорядженнями Президента Організації та рішеннями Президії Організації. Відокремлені підрозділи Організації реєструються в порядку, встановленому законодавством України.

9.3. Керівництво діяльністю відокремленого підрозділу здійснює його керівник, який призначається Конференцією за поданням Президента Організації.

9.4. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

 • реалізують статутні мету та завдання Організації у певному населеному пункті в межах наданих рішенням Конференції;
 • проводять роботу по залученню нових членів засобами не забороненими чинним законодавством України;
 • представляють Організацію на території певної адміністративно-територіальної одиниці.

9.5. Керівник відокремленого підрозділу має право на:

 • використовувати найменування та символіку Організації для реалізації завдань Організації;
 • отримувати допомогу у реалізації завдань Організації від керівних органів та посадових осіб Організації;
 • бути присутнім на засіданнях Конференції, засіданні Президії;
 • звертатись з клопотаннями до керівних органів Організації;
 • захист своїх законних прав та інтересів;
 • всебічне сприяння від керівних органів Організації.

9.6. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:

 • дотримуватись вимог Статуту Організації;
 • активно впроваджувати рішення керівних органів Організації (прийнятих в межах Статуту Організації та чинного законодавства);
 • не допускати дій спрямованих на порушення честі, гідності членів Організації.

9.7. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Конференції, а також в судовому порядку.

9.8. Майно та кошти яке було закріплене за відокремленим підрозділом передається безпосередньо до відання Президії до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів виключно для виконання статутної мети та забезпечення напрямків діяльності Організації.

10. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕНЬ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГОМАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ

10.1. Організація набуває право власності на кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

10.2. Джерелами надходження коштів та майна Організації є:

 • вступні та членські внески;
 • пожертвування громадян, підприємств, установ та організацій;
 • надходження від депозитних вкладів, надходження від юридичних осіб, що створені Організацією.
 • майно, придбане за рахунок власних коштів, тимчасово надане у користування (крім розпорядження).
 • фінансова та матеріальна допомога на реалізацію програм Організації з Державного та місцевих бюджетів відповідно до законодавства України;
 • цільові гранти міжнародних фінансових та інших організацій.

10.3. Кошти та майно Організації використовуються виключно для реалізації статутних завдань Організації та забезпечення діяльності Організації і не підлягають розподілу серед її членів або її штатних працівників (за винятком витрат на оплату їхньої праці та відрахувань на соціальне забезпечення).

10.4. З метою виконання Статутних завдань і цілей Організація може здійснювати необхідну господарську діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, засновувати підприємства в порядку, встановленому законодавством. Організація має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених ними госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.

10.5. Організація може мати у власності будинки, земельні ділянки, споруди (їх частини), квартири, інвентар та інше майно, необхідне для матеріального забезпечення діяльності, передбаченої Статутом.

10.6. Організація має право в установленому порядку купувати, передавати, обмінювати, надавати безкоштовно, рухоме та нерухоме майно, земельні ділянки, обладнання, технічні засоби та інші матеріальні цінності. Кошти та інше майно Організації використовується для виконання Статутних завдань та оплати праці найманих працівників (апарату).

11. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

11.1. Організація, а також створені нею відокремлені підрозділи ведуть облік результатів діяльності, оперативний, бухгалтерський облік та статистичну звітність, реєструється в державних податкових органах та здійснює платежі до бюджету у порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством.

11.2. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на Президента Організації, компетенція якого визначена чинним законодавством, та її головного бухгалтера.

11.3. Організація та її посадові особи несуть встановлену законодавством відповідальність за достовірність даних обліку та звітності.

11.4. Контроль за джерелами, та розмірами надходжень, сплатою податків і зборів здійснюють відповідні фінансові органи та органи державної податкової інспекції.

12. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

12.1. Припинення діяльності Організації здійснюється:

 • за рішенням членів Організації, прийнятим на засідання Конференції за яке проголосувало 3/4 присутніх на засіданні Конференції, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу;
 • за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об’єднання.

12.2. Конференція, яка прийняли рішення про саморозпуск, створюють ліквідаційну комісію або доручають керівному органу здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення Організації, як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна Організації, після її ліквідації.

12.3. Реорганізація Організації, здійснюється шляхом її приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Організації про припинення діяльності з приєднанням до іншого об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання.

12.4. Припинення діяльності Організації за рішенням суду здійснюється з підстав, встановлених чинним законодавством України.

12.5. У разі саморозпуску Організації її майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням Конференції на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об’єднанню, а в разі неприйняття такого рішення — зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

12.6. У разі реорганізації громадського об’єднання його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

12.7. У разі прийняття судом рішення про заборону Організації майно, кошти та інші активи громадського об’єднання за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету.

12.8. Порядок припинення Організації здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

13.1. Зміни і доповнення до Статуту затверджуються на засіданні Конференції якщо за них проголосувало не менш 3/4 присутніх на засіданні Конференції членів Організації.

13.2. Організація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації, в якому знаходиться реєстраційна справа Організації про зміни до статуту Організації, зміни у складі керівних органів Організації, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти Організацію, зміну місцезнаходження Організації.